GeoGebra - Konštrukcie a ovládanie
volba nástroje
Prostředí

Okno aplikace môže, ale nemusí byť rozdelené na dve okná – Algebraické okno a Nákresňu.

V Nákresne zostrojujeme objekty – rysujeme.
V Algebraickom okne vidíme popis prvkov konštrukcie.
Výber objektov a zmenu ich vlastností (premenovanie, skrytie) môžeme prevádzať pomocou ktoréhokoľvek okna. V Algebraickom okne sa neskryjú.

Nad oboma hlavnými poľami sa nachádza Panel nástrojov.

Výber nástrojov

Kliknutím ľavým tlačítkom myši na ikonu v Paneli nástrojov vyberáme niektorý zo zobrazených nástrojov. Po priblížení myši nad ikonu sa objaví nápoveda - stručný popis nástroja.

Nástroje sú členené do sád podľa typu výsledných objektov.
Pokiaľ nie je nástroj, ktorý potrebujeme, zobrazený v menu, nájdeme ho v niektorej sade – rozbaľovaciom menu.

Menu rozbalíme kliknutím pravým tlačítkom myši nad vyznačeným ľavým dolným rohom ikonky danej sady. Nástroje sú v menu popísané.

voľba nástroja
Sady nástrojov

Na obrázku vidíte rozbalené sady nástrojov.

Sada najviac vľavo slúži k výberu objektov.
Nástroje ďalšej sady vidíte v obrázku hore – konštrukcia bodov.

Nástroje ďalšej sady vidíte vľavo rozbalené – slúži ku konštrukcii priamok alebo ich častí.

Sadu konstrukčných nástrojov si ukážeme na ďalšom obrázku.
Sada nástrojov pre konštrukciu mnohoúholníkov.
Sada nástrojov pre konštrukciu kružníc, kruhov a ich častí.
Sada nástrojov pre konštrukciu kužeľosečiek.
Sada nástrojov pre meranie.
Sada zobrazení v rovine.
Sada nástrojov pre vkladanie pomocných objektov.

Na obrázku vidíme tiež rozbalenú sadu nástrojov pre prácu s Nákresňou – priblíženie alebo oddialenie a posun – a tiež pre zmenu vzhľadu a viditeľnosti objektov.
Tieto nástroje však nahradí akcia pomocou myši – pokiaľ vám prehliadač umožní rolovať nad appletom kolečkom myši.
 

voľba nástroja
Konštrukcia geometrických útvarov.
Sada nástrojov konštrukcií – nástroje nahradzujúce pravítko a kružidlo, ale tiež mnohé ďalšie.

Na obrázku vidíte nástroje veľmi dôležitej sady. Pomocou nich môžete priamo zostrojiť:

Kolmicu k priamke, polopriamke, úsečke alebo vektoru.
Rovnobežku.
Os úsečky alebo dvojice bodov.
Os uhla.
A ďalšie konštrukcie...

Niektoré z uvedených nástrojov môžu byť v appletoch služiacich pre riešenia jednotlivých úloh zámerne skryté. V tom prípade musíte požadovaný útvar zostrojiť len tými nástrojmi, ktoré budú dostupné.

Po zvolení nástroja zadáte v nákresne určujúce prvky konštrukcie. Tie môžu byť už zostrojené – v takom prípade ich vyberiete – alebo ich najprv v Nákresne zostrojíte.

Prvky volíme alebo zostrojujeme kliknutím ľavým tlačítkom myši. Ak chceme vybrať už predtým zostrojený objekt, presvedčíme sa, že je aktívny výber objektov (šipka vľavo hore v menu alebo klávesa Esc), priblížime myš a počkáme, až systém zvýraznením objektu vyznačí jeho voľbu. Potom na neho klikneme.

Pri voľbe objektov sa neponáhľajte a postupujte presne, applet je vo webovej stránke náchylnejší k chybám. Pokiaľ sa konštrukcia nepodarí, opakujte ju.

voľba nástroja
Zmena vlastností útvarov.
Premenovanie.

Pri konštrukciách budete často potrebovať premenovať zostrojený útvar podľa pokynov úlohy. Budete pritom okrem iného a v zhode s požiadavkami zadania úlohy dodržiavať následujúce zásady:

Body sa pomenovávajú veľkými písmenami.
Krivky sa pomenovávajú malými písmenami.
Čísla budete pomenovávať tiež najčastějšie malými písmenami.

Čísla budú v applete zadávané pomocou tzv. posuvníkov. Tie slúžia k pohodlnej a rýchlej zmene danej číselnej hodnoty.

Objekt môžete premenovat z jeho kontextového menu. To sa objaví po kliknutí pravým tlačítkom myši na objekt. Okrem premenovania môžete prostredníctvom položiek kontextového menu meniť i ďalšie vlastnosti objektov.

 

 

 

voľba nástroja
Premenovanie objektu hneď po jeho konštrukcii.

Pohodlnejšie ale je kliknúť na objekt ľavým tlačítkom myši a ihneď potom začať písať na klávesnici. "Pod rukami" sa vám objaví dialóg pre premenovanie objektu.

Podobne môžete objekt premenovať ihneď po jeho zostrojení. Jendoducho začnite hneď po skončení konštrukcie písať, bez toho, aby ste kamkoľvek klikali myšou. Objekt sa premenuje.

 

 

V nasledujúcom vloženom applete si vyskúšajte konštrukciu geometrických útvarov a ich premenovávanie.

Zostrojte postupne body A, B, C.
Zostrojte priamku AB a pomenujte ju p.
Zostrojte bodom C kolmicu na priamku p a pomenujte ju v.
Zostrojte stred dvojice bodov AB a pomenujte ho S.
Zostrojte kružnicu so stredom v bode S prechádzajúcu bodom A a pomenujte ju k.

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

SG, Vytvořeno programem GeoGebra