GeoTest - Časté chyby aneb Jak řešit úlohy správně
volba nástroje
Přesné určení objektů

Má-li přímka procházet danými body A, B, musíme ji tak definovat.

V Nákresně to znamená označit postupně oba body. Nejprve ukázat myší na jeden bod a teprve až jej systém zvýrazní, kliknout myší, podobně pro druhý bod.
Pokud je přímka zadána pomocí jiných prvků a zdánlivě danými body prochází, nebude konstrukce správně.

Zkuste po provedení konstrukce kterýmkoliv z daných prvků pohnout, změnit jeho hodnotu. Sestrojená přímka (kružnice, úsečka, bod...) při tom musí měnit svou polohu a stále dané body (prvky) sledovat.

Při odesílání řešení nemusíte vracet prvky, kterými je úloha zadána, do původní polohy a na hodnoty, které měly při načtení appletu.

Úlohy řešte tak, aby byl výsledek konstrukce správný i při změně hodnot zadaných prvků. Vyhněte se využití "odhadem" sestrojených prvků – volně zvolených bodů, výběru jednoho ze dvou průsečíků a podobně.

Správný název

Čtěte pečlivě zadání. Máte-li sestrojit např. bod C daných vlastností, zkontrolujte název, případně bod přejmenujte. Bude-li se ve vaší konstrukci jmenovat např. B, ohlásí vám systém nesprávné řešení bez ohledu na to, že konstrukce může být správná.

Nikdy nepřejmenovávejte zadané prvky. Pokud dojde k jejich přejmenování při konstrukci omylem, opravte názvy zpět.

Při konstrukci několika bodů nepřehlédněte, zda na pořadí jejich názvů záleží nebo ne. Vyplývá to buď z logiky úlohy nebo je to v zadání výslovně uvedeno. Například čtyřúhelník ABCD a čtyřúhelník ABDC není totéž.

volba nástroje
Obecné řešení (I) – parametry úlohy

Úlohy řešte pro obecné parametry.

Příklad: V úloze je uvedeno, že sestrojovaný trojúhelník má stranu délky b a v zobrazeném modelu vidíte nastavenou hodnotu b = 5. Chcete délku strany vynést pomocí nástroje Kružnice určená středem a poloměrem. Pak musíte jako hodnotu poloměru zadat proměnnou b.
Vložení konkrétní číselné hodnoty 5 způsobí chybu. Takové řešení není obecné, nereaguje na změnu parametru b, sestrojená kružnice má neměnný poloměr 5.
Pokud by však bylo v zadání uvedeno, že strana AC má délku 5, úloha by parametr neobsahovala a uvedené řešení by správné bylo.

Opět platí výše uvedená rada:
Zkuste po provedení konstrukce změnit hodnotu parametrů úlohy (změnit polohu, hodnotu).
Provedená konstrukce musí stále splňovat aktuální parametry.


volba nástroje
Obecné řešení (II) – speciální polohy, osy, rovnoběžnost kolmost.

Nepřehlédněte, jak jsou objekty zadány.

Příklad: Je-li v modelu zadána přímka a, která je zdánlivě rovnoběžná například se souřadnicovou osou x, ale v zadání není taková podmínka uvedena, musíte ji při konstrukcích považovat za přímku v obecné poloze (neboť její polohu – tedy i směr – je možné měnit).

Rovnoběžka s ní tedy obecně není přímka rovnoběžná s osou x.

Kolmice k ní tedy obecně není přímka rovnoběžná s osou y.

Rovnoběžka s ní ve vzdálenosti 1 neprochází obecně bodem, jehož souřadnice jste si rychle zpaměti spočítali.

A podobně...
Pokud by však bylo v zadání uvedeno: přímka a||x, nebo a⊥y, byly by skutečně zadané prvky úlohy ve speciální poloze a výše uvedené nástroje by byly zvoleny správně.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

SG, Vytvořeno programem GeoGebra

Obecné řešení (III) – jeden příklad pro ilustraci.

Zadání: Sestrojte vrchol D rovnoběžníku ABCD.

Model (vpravo): V modelu jsou sestrojeny body ABC. V úvodní konfiguraci mají souřadnice: A[1,1], B[3,1], C[3,2].

Nesprávné řešení I: Bod D daný souřadnicemi D[1,2].
Důvod: Změníme-li polohu kteréhokoliv ze zadaných bodů, nebude ABCD rovnoběžník.

Nesprávné řešení II: Bod D sestrojený jako průsečík rovnoběžek se souřadnicovými osami procházejícími body A, C.
Důvod: Změníme-li polohu bodu B, nebude ABCD pravoúhelník, jeho strana či strany nebudou rovnoběžné se souřadnicovými osami.

Nesprávné řešení III: Bod D sestrojený jako průsečík kolmic k úsečkám AB, BC procházejících body A, C.
Důvod: Týž jako II. Změníme-li polohu bodu B, nebude ABCD pravoúhelník.

Správné řešení (ověřte v modelu vpravo): Bod D sestrojený jako průsečík rovnoběžek s úsečkami AB, BC vedenými body C, A.
Důvod: tato konstrukce splňuje požadovaná kritéria rovnoběžnosti a nevyužívá žádných dodatečných předpokladů.

chyba konstrukce
Přesné a úplné určení objektů – příklad s kružnicí.

Zadání: Sestrojte osu úhlu BAC bez pomoci stejnojmenného nástroje, pouze pomocí pravítka a kružítka.

Na obrázku vpravo: V modelu jsou sestrojeny body A, B, C. V úvodní konfiguraci mají souřadnice: A[-1.5,2], B[2,3], C[-1,4]. Nezapomeňte, že sestrojujete řešení, které bude platit i při jiné vzájemné poloze daných bodů.

Příklad nesprávného řešení: Sestrojíme kružnici se středem v bodě A, která prochází bodem B a polopřímky AC, AB. Určíme průsečík D kružnice s polopřímkou AC.
Až potud je postup správně. Důvod: Polopřímka má s kružnicí jednoznačně určený průsečík, konstrukce je stabilní.

Chybné pokračování: Sestrojíme kružnice se středy v bodech B, D o stejném poloměru – třeba 2. Jejich průsečíkem a bodem A je určena osa o.
Důvod: Změníme-li polohu bodů – například bodu C, nemusí se kružnice, které mají pevně daný poloměr, protínat a hledaná osa se nesestrojí.

Jedno možné správné pokračování: Sestrojíme kružnice se středy v bodech B, D, které procházejí bodem A. Jejich průsečíky je určena osa o.
Důvod: I když změníme polohu bodů (tak, že nebudou ležet v přímce), budou se kružnice stále protínat – mají společný bod A.

Kružnice musí mít jednoznačně a správně určený poloměr ve vztahu k daným prvkům konstrukce.

Podobně se vyhněte konstrukcím založeným na subjektivně zvolených bodech, vybraných průsečících....

volba nástroje
Nezobrazilo se mi okno s appletem.

Ujistěte se, že máte na počítači nainstalovanou/povolenou požadovanou versi javy. Prohlížeč by vás na to měl upozornit.

Z téhož důvodu možná vidíte vedle předcházejícího odstavce místo modelu GeoGebry hlášení chyby podobné jako na obrázku vpravo.

Konstrukci nelze provést, příkaz nepřijímá zadávané parametry.

Může se stát.
Buďte pečliví a trpěliví zejména při konstrukcích souměrností a dalších zobrazení.

Pokud jste si jisti, že neděláte při použití/zadání příkazu chybu, zkuste obnovit stránku. Applet nefunguje vždy dostatečně rychle a někdy se vyskytne na stránce chyba.

Řešení v takovém případě pochopitelně neodesílejte. Stejně tak nemusíte řešení odesílat, pokud úlohu zatím neumíte vyřešit. Prostě se vraťte k výběru jiné úlohy.